1 స్పూన్ పాలు లేదా పెరుగుతో కలిపి తింటే 100 ఏళ్ళు వచ్చినా నడుం నొప్పి, అలసట/నీరసం/బలహీనత అనేవి ఉండవు

Category:

Health Tips

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*